Windykacja


 

Prawdziwym problemem zarówno dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, jest brak płatności wymagalnych zobowiązań. Zbyt długie przerwy w prawidłowym regulowaniu płatności niejednokrotnie utrudniają prowadzenie działalności, a nawet doprowadzają podmioty gospodarcze na skraj bankructwa. Prawdziwym wyzwaniem jest więc nie tylko pozytywne rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu sądowym, ale takie zakończenie postępowania, które doprowadzi do spłaty należności.
Dochodzenie roszczeń przez Naszą Kancelarię obejmuje zarówno windykację polubowną jak i windykację sądową w sytuacji, gdy nie ma możliwości porozumienia się z dłużnikiem oraz windykacje komorniczą.
Windykacja polubowna polega na podejmowaniu czynności zmierzających do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej. W ramach tego etapu dochodzenia roszczeń monitorujemy dłużnika, prowadzimy z nim negocjacje i ostatecznie wysyłamy wezwanie do zapłaty, które jest ostatnim krokiem przed wszczęciem postepowania sądowego.
Do etapu windykacji sądowej należy przygotowanie i złożenie w Sądzie pozwu, nadzór nad przebiegiem postępowania oraz uzyskanie tytułu wykonawczego pozwalającego na prowadzenie windykacji komorniczej.
Windykacja komornicza są to czynności mające miejsce przed komornikiem, do których należą m.in. złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz nadzorowanie działań podejmowanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

Jednocześnie prowadzimy windykację dla wierzycieli zagranicznych.
Wskazujemy, że przykładowo Tryb zgodnie z którym można egzekwować w Polsce orzeczenia wydane w innym państwie zależy od tego czy dane orzeczenie zostało wydane w państwie należącym do Unii Europejskiej, czy w państwie, które nie należy do Unii Europejskiej. W przypadku tych pierwszych sposób w jaki można egzekwować orzeczenia został uregulowany przez  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie członkowskim, jest wykonalne również w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.
Na poziomie europejskim został stworzony tzw. system automatycznej wykonalności orzeczeń sądowych. Jako „orzeczenie”  rozumie się każde orzeczenie wydane przez sąd państwa członkowskiego - niezależnie od tego, jak zostanie określone - w tym wyrok, postanowienie, nakaz, nakaz egzekucyjny oraz postanowienie w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania wydane przez urzędnika sądowego.
Rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu, który je wydał. Zatem nie obejmuje ono m. in. spraw podatkowych, celnych, administracyjnych, spraw dotyczących odpowiedzialności państwa za działania lub zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej. Należy wyraźnie podkreślić, iż nie we wszystkich sprawach cywilnych i handlowych będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia. Do tych wyjątków będą należały takie sprawy jak: dotyczące stanu cywilnego, zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa lub związku uznawanego - w myśl przepisów mających zastosowanie do takiego związku - za mający skutki porównywalne do skutków małżeństwa; upadłości, układów i innych podobnych postępowań; ubezpieczeń społecznych  sądownictwa polubownego; obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa; testamentów i dziedziczenia, w tym obowiązków alimentacyjnych powstających w związku ze śmiercią.
Strona, która chce powołać się w państwie członkowskim na orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim, powinna przedstawić organowi egzekucyjnemu: odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności oraz zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53 Rozporządzenia, potwierdzające wykonalność orzeczenia i zawierające wyciąg z orzeczenia, a w stosownych przypadkach również odpowiednie informacje o podlegających zwrotowi kosztach postępowania i naliczeniu odsetek. Spełnienie tych warunków jest obowiązkowe.
Jeżeli zgodnie z treścią orzeczenia zostały zarządzone środki tymczasowe, w tym środki zabezpieczające Strona, która chce wszcząć egzekucję powinna przedstawić organowi egzekucyjnemu: odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności; zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53 Rozporządzenia , zawierające opis środka oraz potwierdzające, że: sąd orzekający ma jurysdykcję w sprawie głównej; orzeczenie jest wykonalne w państwie członkowskim pochodzenia; oraz dowód doręczenia orzeczenia - jeżeli środek zarządzono bez wezwania pozwanego do stawiennictwa. Zaświadczenie na formularzu określonym w rozporządzeniu jest wydawane przez sąd, który wydał orzeczenie sądowe, na wniosek każdej zainteresowanej strony
Kolejnym aspektem egzekucji prowadzonej na podstawie orzeczenia wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest język w jakim napisane jest orzeczenie. W razie konieczności właściwy organ egzekucyjny może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia tłumaczenia lub transliteracji treści zaświadczenia.
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów Rozporządzenia  organ egzekucyjny może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia tłumaczenia orzeczenia wyłącznie wtedy, gdy organ ten nie jest w stanie prowadzić postępowania bez takiego tłumaczenia. Wierzyciel składając do organu egzekucyjnego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie jest zobowiązany do złożenia tłumaczenia orzeczenia sądowego wydanego przez sąd państwa pochodzenia. W praktyce organ egzekucyjny będzie potrzebował tłumaczenia orzeczenia właściwie w każdym przypadku, w związku z tym należy je od razu dołączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji.
Co do zasady postępowanie w sprawie wykonywania orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim podlega prawu państwa członkowskiego w którym będzie prowadzona egzekucja, w Rozporządzeniu państwo to określa się mianem „wezwane państwo członkowskie”. Orzeczenie wydane w którymkolwiek państwie członkowskim i wykonalne w wezwanym państwie członkowskim jest tam wykonywane na tych samych warunkach, co orzeczenie wydane w tym wezwanym państwie członkowskim.
Zatem orzeczenia sądowe wydane w państwie członkowskim podlegają wykonaniu we wszystkich państwach członkowskich UE, w których zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, bez konieczności stwierdzania wykonalności w trybie określonym przez przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Derlikowski Domalewski Adwokaci Spółka Partnerska
Aleja Przyjaciół 1/12
00-565 Warszawa

pon. - pt.
9:00 - 18:00