Sprawy spadkowe


 

Do spadkobrania zazwyczaj jest powołane więcej niż jedna osoba.  Gdy zostanie ustalone, kto powinien dziedziczyć po zmarłym oraz  w jakich częściach powstaje kolejny problem, czyli konieczność działu spadku pomiędzy spadkobierców według udziałów, które im przypadły.  Do czasu podziału spadku jest on współwłasnością wszystkich spadkobierców, co może powodować komplikacje szczególnie gdy chcemy sprzedać część, która nam przypadła.
Dział spadku może zostać dokonany w umowie gdy spadkobiercy zgadzają się co do sposobu podziału. Umowa powinna zawierać zapis, czy podział dotyczy całości, czy części spadku, ponieważ można dokonać podziału jedynie części spadku. Forma w jakiej zostanie zawarta umowa zależy od tego so wchodzi w skład spadku. I tak na przykład jeżeli składnikiem spadku jest nieruchomość umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
Jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia podziału dokonuje Sąd. Co do zasady dział spadku powinien dotyczyć całego spadku, tylko w wyjątkowych przypadkach można odejść od tej reguły i podlegają mu jedynie aktywa. Postępowanie przed Sądem zostaje wszczęte na wniosek spadkobiercy. 
Podstawowe znaczenie dla postepowania o działa spadku ma ustalenie składu majątku spadkowego. Podstawą takiego ustalenia jest spis inwentarza oraz oświadczenia spadkobierców.
 Podział może zostać dokonany poprzez:

  • fizyczny podział składników spadku między spadkobierców; różnice powinny zostać wyrównane dopłatami pomiędzy spadkobiercami tak aby to co otrzymają zgadzało się z ułamkowymi częściami, które zostały im przydzielone;
  • przekazanie spadku jednej osobie w przypadku niemożności jego podziału z obowiązkiem ciążącym na spadkobiercy, który otrzymał spadek na własność spłaty pozostałych uprawnionych do spadku;
  • sprzedaż składników spadku i podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców zgodnie z przysługującymi im udziałami.

Od chwili działu spadku do majątków osobistych poszczególnych spadkobierców dołączają przyznane im w postępowaniu prawa. A rozdzieleniu podlegają również długi spadkowe, za które każdy ze spadkobierców odpowiada od tej chwili samodzielnie. 

 

Derlikowski Domalewski Adwokaci Spółka Partnerska
Aleja Przyjaciół 1/12
00-565 Warszawa

pon. - pt.
9:00 - 18:00